Vi på Preserv är inte personuppgiftsansvariga för personuppgifterna som distributörerna (som ni har avtal med) behandlar. Vi är däremot personuppgiftsbiträde för den behandlingen.

De enda personuppgifter som vi behandlar är kontaktuppgifter hos våra kunder, distributörerna (som ni har avtal med). Då behandlar vi namn, e-post och telefonnummer.

Anledningen till att vi har dessa personuppgifter är att fullgöra de rättsliga förpliktelserna i tjänsteavtalet. Detta är även den rättsliga grunden som vi hävdar. Vi kommer endast behålla informationen när avtalsvillkoren är gällande. Om ni anser att någon information vi behandlar är felaktig eller missvisande eller om du invänder mot vår hantering av informationen kan du kontakta kundservice@preserv.se eller tillsynsmyndigheten.